Debor-Vabi Premlila

Bangladeshi Meyer Magir Navi
Sari khule dudh dekhano

Kapor khule Deho dekhano Magi
Dudher Vaj dekhano Magi
 mallika sherwat, indian actress, chhoto dudh, soto dudh, coto dudh, boro dudh, mangmarani, chutmarani, voda fak kor, hol khara kor, hol bichi, cinemar magi, joni fak kora, dudher bota, kalo dudh, sada dudh, dudu khabo, boro dudu, coto dudu, chhoto dudu, harami magi, mang marani